Screenshot

Regulamin

Zasady i uwarunkowania obecności w serwisie

Przed rejestracją w serwisie Hotlejdis.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, oraz pełnych władz umysłowych.
 2. Informacje zawarte na stronie maja  wyłącznie charakter informacyjny, i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 3. Administratorzy nie odpowiadają za treści i charakter prezentowanych ogłoszeń. Nie są  pośrednikiem w nawiązywaniu znajomości.
 4. Administratorzy serwisu zastrzegą sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn.
 5. Nazwa Serwisu, grafika, zawartość, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Warunki i zasady rejestracji użytkowników

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Przy rejestracji nowego konta wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz adresu email, na który zostanie wysłany kod aktywacyjny.
 3. Zabrania się rejestrowania użytkownika z nazwą, która może zostać uznana za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną etc.).
 4. Zabrania się wykorzystywania konta użytkownika do rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.
 5. W przypadku złamania powyższych zasad administratorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta użytkownika oraz usunięcia wszystkich danych z nim powiązanych (tj. komentarzy, ocen, ulubionych etc.) informując o tym właściciela konta drogą emailową na adres podany przy rejestracji konta.
 6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego usunięcia konta użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi (tj. komentarzami, ocenami, ulubionymi, etc.) w przypadku braku jego aktywności tj. gdy w przeciągu ostatniego roku użytkownik nie dokonał udanego logowania do serwisu Hotlejdis.pl
 7.  Zabronione jest zakładanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę, lub przy użyciu jednego komputera oraz wykorzystywanie ich do oceniania lub komentowania tego samego ogłoszenia. Niedozwolone jest również komentowanie oraz ocenianie ogłoszeń należących do właściciela konta lub osób z nim powiązanych.

 

Warunki dodawania ogłoszenia

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Poprzez dodanie anonsu użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, które są umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w ogłoszeniu. Tym samym użytkownik oświadcza, że zamieszczane informacje i fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych i że w szczególności posiada on autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych fotografii oraz że uzyskał on zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 3. Użytkownik udziela Administratorom serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb serwisu Hotlejdis.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji, oraz wykorzystania w inny sposób w celu promocji i reklamy serwisu lub ogłoszenia - nawet po rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy inne postanowienia regulaminu stanowią inaczej. Udzielenie praw następuje z chwilą zamieszczenia materiałów w serwisie. .
 4. Każda osoba może posiadać tylko jedno ogłoszenie ją prezentujące. W pojedynczym ogłoszeniu mogą znajdować się dane i zdjęcia tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse par i klubów).
 5. W przypadku powzięcia przez Administratorów wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a.) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych

b.) wezwania Użytkownika do aktualizacji danych, przesłania oryginalnych i niezmodyfikowanych zdjęć w celu ich weryfikacji,

c.) natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta.

 1. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn oraz do natychmiastowego jego wyłączenia po stwierdzeniu że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane, lub zdjęcia.
 2. Administratorzy serwisu mogą odmówić emisji zdjęć, gdy:

                  a.) zdjęcia są nieaktualne, tj. wykonane później niż w ciągu 1 roku,

                  b.) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą być one nieautentyczne,             

                       a  przedstawiona na nich osoba nie jest osobą, której nr. telefonu został 

                       podany w ogłoszeniu,

                 c.) żadne z wyświetlanych zdjęć nie prezentuje sylwetki osoby,

                 d.) zdjęcia są słabej jakości,

                 e.)  przesłane fotografie zostały zmodyfikowane tak, że utraciły one swoją           

                      naturalność , do takich modyfikacji zaliczają się w szczególności:  

 

                 f.) podmiana tła na sztuczne - kolorowe , jaskrawe ,kontrastowe,

                 g.) wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, etc.

                 h.) zbyt mocne nasycenie kolorów lub nienaturalna zmiana barwy kolorów

                     (z wyłączeniem sepi i  zdjęć czarno-białych )

 

Użytkownik zobowiązuje się do:

1. przestrzegania autorskich praw majątkowych Administratorów oraz innych Osób,

2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność i innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratorów, Użytkowników lub innych Osób.

4. niezwłocznego aktualizowania ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane podane wyświetlane w ogłoszeniu użytkownika.

a.) Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

b.) Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną etc.), naruszających dobra osobiste innych osób. Zabrania się umieszczania zdjęć, których autorskie prawa majątkowe należą do innych osób lub firm bez ich pisemnej zgody na wykorzystanie takich fotografii.

c.) W przypadku rezygnacji z ogłoszenia na wniosek ogłoszeniodawcy, usunięcia ogłoszenia spowodowanego naruszeniem niniejszego regulaminu lub nie zastosowaniem się użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć serwis nie zwraca kosztów opłaty poniesionej za zamieszczenie ogłoszenia.

d.) W przypadku ciągłego i rażącego naruszania regulaminu serwisu, administrator ma prawo wyłączyć wszystkie ogłoszenia należące do osoby łamiącej regulamin i odmówić emisji kolejnych anonsów tej osoby lub anonsów zawierających te same kluczowe dane co w wyłączonych ogłoszeniach.

e.) Poprzez dodanie ogłoszenia, zamieszczający wyraża zgodę na następujące modyfikacje dodanych przez niego fotografii;

1.dodanie na każdym zdjęciu napisów zwierających nazwę niniejszego serwisu.

2.modyfikację graficzną zdjęć (zmianie jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu poprawę jego odbioru) oraz zmniejszenie rozdzielczości i wielkości zdjęć.

3.zasłonięcie twarzy osoby widocznej na zdjęciu na wniosek osoby dodającej ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu).

4.wykonanie innych modyfikacji, tylko na wyłączne życzenie dodającego.

 

 

Dane osobowa i polityka prywatności

 1. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883)
 2. Administratorzy mają prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratorów, mogą oni odmówić zawarcia umowy.
 3. Administratorzy mają prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie oryginalnych niezmodyfikowanych zdjęć, zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administratorzy mogą odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 4. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
 6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu).

Odpowiedzialność administratorów

 1. Administratorzy serwisu nie wyrażają zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu.
 2. Administratorzy zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administratorzy zastrzegają sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady serwisu. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratorów bądź innych Osób.
 5. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Serwis Hotlejdis.pl nie jest pośrednikiem internetowym w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się internautów.

Przepisy dot. tego regulaminu

 1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administratorzy poinformują o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorami przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://hotlejdis.pl/?s=regulamin

Przed rejestracją w serwisie Hotlejdis.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, oraz pełnych władz umysłowych.
 2. Informacje zawarte na stronie maja  wyłącznie charakter informacyjny, i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 3. Administratorzy nie odpowiadają za treści i charakter prezentowanych ogłoszeń. Nie są  pośrednikiem w nawiązywaniu znajomości.
 4. Administratorzy serwisu zastrzegą sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn.
 5. Nazwa Serwisu, grafika, zawartość, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Warunki i zasady rejestracji użytkowników

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Przy rejestracji nowego konta wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz adresu email, na który zostanie wysłany kod aktywacyjny.
 3. Zabrania się rejestrowania użytkownika z nazwą, która może zostać uznana za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną etc.).
 4. Zabrania się wykorzystywania konta użytkownika do rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.
 5. W przypadku złamania powyższych zasad administratorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta użytkownika oraz usunięcia wszystkich danych z nim powiązanych (tj. komentarzy, ocen, ulubionych etc.) informując o tym właściciela konta drogą emailową na adres podany przy rejestracji konta.
 6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego usunięcia konta użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi (tj. komentarzami, ocenami, ulubionymi, etc.) w przypadku braku jego aktywności tj. gdy w przeciągu ostatniego roku użytkownik nie dokonał udanego logowania do serwisu Hotlejdis.pl
 7.  Zabronione jest zakładanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę, lub przy użyciu jednego komputera oraz wykorzystywanie ich do oceniania lub komentowania tego samego ogłoszenia. Niedozwolone jest również komentowanie oraz ocenianie ogłoszeń należących do właściciela konta lub osób z nim powiązanych.

 

Warunki dodawania ogłoszenia

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Poprzez dodanie anonsu użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, które są umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w ogłoszeniu. Tym samym użytkownik oświadcza, że zamieszczane informacje i fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych i że w szczególności posiada on autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych fotografii oraz że uzyskał on zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 3. Użytkownik udziela Administratorom serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb serwisu Hotlejdis.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji, oraz wykorzystania w inny sposób w celu promocji i reklamy serwisu lub ogłoszenia - nawet po rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy inne postanowienia regulaminu stanowią inaczej. Udzielenie praw następuje z chwilą zamieszczenia materiałów w serwisie. .
 4. Każda osoba może posiadać tylko jedno ogłoszenie ją prezentujące. W pojedynczym ogłoszeniu mogą znajdować się dane i zdjęcia tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse par i klubów).
 5. W przypadku powzięcia przez Administratorów wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych
  2. wezwania Użytkownika do aktualizacji danych, przesłania oryginalnych i niezmodyfikowanych zdjęć w celu ich weryfikacji,
  3. natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta.
 6. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn oraz do natychmiastowego jego wyłączenia po stwierdzeniu że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane, lub zdjęcia.
 7. Administratorzy serwisu mogą odmówić emisji zdjęć, gdy:

  - zdjęcia są nieaktualne, tj. wykonane później niż w ciągu 1 roku,

  - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą być one nieautentyczne, a przedstawiona

      na nich osoba nie jest osobą, której numer telefonu został podany w ogłoszeniu,   

  - żadne z wyświetlanych zdjęć nie prezentuje sylwetki osoby,

  - zdjęcia są słabej jakości,

  - przesłane fotografie zostały zmodyfikowane tak, że utraciły one swoją naturalność. Do takich modyfikacji zaliczają się w szczególności:

 1.  
  •  
   • podmiana tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe,
   • wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, etc.
   • zbyt mocne nasycenie kolorów lub nienaturalna zmiana barwy kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).

 

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:

1. przestrzegania autorskich praw majątkowych Administratorów oraz innych Osób,

2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność i innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratorów, Użytkowników lub innych Osób.

4. niezwłocznego aktualizowania ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane podane wyświetlane w ogłoszeniu użytkownika.

 1. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 2. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną etc.), naruszających dobra osobiste innych osób. Zabrania się umieszczania zdjęć, których autorskie prawa majątkowe należą do innych osób lub firm bez ich pisemnej zgody na wykorzystanie takich fotografii.
 3. W przypadku rezygnacji z ogłoszenia na wniosek ogłoszeniodawcy, usunięcia ogłoszenia spowodowanego naruszeniem niniejszego regulaminu lub nie zastosowaniem się użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć serwis nie zwraca kosztów opłaty poniesionej za zamieszczenie ogłoszenia.
 4. W przypadku ciągłego i rażącego naruszania regulaminu serwisu, administrator ma prawo wyłączyć wszystkie ogłoszenia należące do osoby łamiącej regulamin i odmówić emisji kolejnych anonsów tej osoby lub anonsów zawierających te same kluczowe dane co w wyłączonych ogłoszeniach.
 5. Poprzez dodanie ogłoszenia, zamieszczający wyraża zgodę na następujące modyfikacje dodanych przez niego fotografii:

1        dodanie na każdym zdjęciu napisów zwierających nazwę niniejszego serwisu.

2        modyfikację graficzną zdjęć (zmianie jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu poprawę jego odbioru) oraz zmniejszenie rozdzielczości i wielkości zdjęć.

3        zasłonięcie twarzy osoby widocznej na zdjęciu na wniosek osoby dodającej ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu).

4        wykonanie innych modyfikacji, tylko na wyłączne życzenie dodającego.

 

 

Dane osobowa i polityka prywatności

 1. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883)
 2. Administratorzy mają prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratorów, mogą oni odmówić zawarcia umowy.
 3. Administratorzy mają prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie oryginalnych niezmodyfikowanych zdjęć, zgody właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administratorzy mogą odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 4. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
 6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu).

Odpowiedzialność administratorów

 1. Administratorzy serwisu nie wyrażają zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu.
 2. Administratorzy zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administratorzy zastrzegają sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady serwisu. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratorów bądź innych Osób.
 5. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Serwis Hotlejdis.pl nie jest pośrednikiem internetowym w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się Internautów.

Przepisy dot. tego regulaminu

 1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administratorzy poinformują o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorami przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 hotlejdis.pl

Kontakt Regulamin Reklama i współpraca


Aktualny PageRank strony hotlejdis.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO